Ngày 23 tháng 01 năm 2021, Hội Lữ hành Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động 2021 và ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Bền vững Vgreen

Trong bối cảnh hoạt động du lịch luôn nhạy cảm bị ảnh hưởng của các điều kiện khách quan, phát triển doanh nghiệp bền vững được đặt ra như một nhu cầu. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của khách du lịch, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển du lịch trên thế giới và nội địa trong nước. Hiệp hội Du lịch Hà Nội quyết định thành lập Câu lạc bộ Du lịch Bền vững VGREEN trực thuộc Hiệp hội. Câu lạc bộ bao gồm các thành viên là hội viên của Hội Lữ hành Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Hà Nội có nhu cầu và tự nguyện tham gia, hoạt động tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Hà Nội và qui định của Câu lạc bộ. Hoạt động chính của Câu lạc bộ tập trung vào xây dựng, phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững, cùng các hoạt động du lịch bền vững dựa trên ba trụ cột môi trường, văn hóa – xã hội và kinh tế. Câu lạc bộ Du lịch Bền vững Vgreen với kỳ vọng của các hội viên triển khai hiệu quả kinh doanh lữ hành và du lịch đáp ứng các mục tiêu của phát triển du lịch bền vững gồm: Hiệu quả kinh tế; Phát triển cho địa phương; Đáp ứng sự thỏa mãn của khách du lịch; Bảo tồn các giá trị văn hóa; Bảo vệ tự nhiên; Bảo vệ môi trường; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực; An sinh xã hội; Công bằng xã hội; Nâng cao vai trò chức năng của các tổ chức du lịch, hiệp hội du lịch. Để thực hiện và đạt được kỳ vọng trên, Câu lạc bộ xác định khâu then chốt là nguồn nhân lực du lịch. Nhân lực của các doanh nghiệp hội viên sẽ được nâng cao năng lực trên nhiều góc độ như nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững, marketing du lịch bền vững, vận hành doanh nghiệp du lịch bền vững, quản trị doanh nghiệp du lịch bền vững, kiểm toán du lịch bền vững. Câu lạc bộ Du lịch Bền vững tập trung lựa chọn và ưu tiên kết nạp những hội viên có mục tiêu áp dụng hoạt động du lịch bền vững, áp dụng các tiêu chí phát triển du lịch bền vững. Từ đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp du lịch hội viên nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, dự đoán và đối phó với rủi ro và thách thức trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể hóa các hoạt động du lịch bền vững và triển khai hiệu quả nhằm đáp ứng mong đợi từ doanh nghiệp hội viên là doanh nghiệp tiếp cận với cách làm mới để có sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị trường, có thể phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt và doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phùng Quang Thắng

Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Bền vững VGREEN